Welcome to Onforum.net - Web and gaming resource community

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Terms and rules

Înregistrarea pe acest forum trebuie făcută cu grijă, având în vedere faptul că modificarea conturilor la cerere nu este posibilă. Un principiu ce trebuie respectat întotdeauna de către userii forumului este cel al bunului simţ şi al respectului faţă de ceilalţi membri ai acestei comunităţi.

Regulament

Un membru poate avea doar un singur cont, crearea conturilor clonă fiind interzisă. Înainte de a deschide un topic (subiect) nou, utilizaţi funţia Search pentru a vedea dacă problema voastră a mai fost discutată înainte. Încercaţi să postaţi în categoriile potrivite problemei voastre.

Este interzisă folosirea cuvintelor sau a imaginilor jignitoare/rasiale/pornografice în posturi, avatare, semnături, pe profilul vostru sau în orice altă parte. De asemenea, nu acceptăm ca membrii să folosească un limbaj lipsit de corectitudine, punctuaţie şi coerenţă.

Mesajele ce vor fi greu de înţeles vor fi şterse, iar autorul postului/topicului respectiv va fi sancţionat. (+1 warn)

Posturile off-topic (ce nu au legătură cu subiectul discutat), posturile aiurea, posturile pentru +1, topicurile fără rost, double/triple posturile (funcţia EDIT este activată şi nu are limită de timp, deci folosiţi-o cu încredere) vor aduce o sancţiune. (+1 warn)

Titlul unui topic trebuie să fie clar şi să reflecte conţinutul postului. De asemenea, trebuie sa fiţi cât mai expliciţi posibil pentru a evita eventualele nelămuriri. Acesta nu trebuie sa fie de genul Help, Ajutor, Uitati-va aici. (+1 warn)

SPAM-ul (postarea de cuvinte monosilabice,postarea de cuvinte de genul "super,interesant,incerc etc " doar pentru a vedea continutul unui topic, postarea în mai multe topicuri la intervale foarte mici de timp având aceeaşi părere ca şi a celor ce au postat înainte) şi BUMP-ul (dezgroparea topicurilor inactive mai vechi de o lună) sunt strict interzise, nu se face absolut nicio excepţie. (+1 warn)

Reclama nu este tolerată. Postarea de link-uri către comunităţi, servicii sau alte site-uri concurente va duce la suspendarea contului .

Toate mesajele trimise prin funcţia PM (private message) sunt înregistrate. În cazul în care un membru reclamă un PM primit, un administrator va verifica log-urile. Orice membru găsit făcând reclamă altor site-uri sau să abuzeze verbal de membri sau să ameninţe alţi membri, va fi suspendat.

Nu oferiti linkuri de download ale resurselor de pe comunitate altor useri. Userul care cere primeste ban permanent ,cel care ofera primeste la prima abatere ban 1 luna ,la a doua abatere permanent

Orice jignire/insulta adresata Staff-ului comunitatii (servere/forum) indiferent de mijlocul de comunicare unde se petrece acest lucru(messenger/facebook/twiter/hi5/etc.) duce la o pedeapsa care va fi aleasa de acel membru care este jignit/insultat.

Orice referinta la membrii staffului sau la numele comunitatii care au scopul de a pune in lumina proasta va fi sanctionata.

La 7 warning points adunate primiti ban permanent.

Topicurile inactive mai mult de 3/5 zile vor fi inchise automat de catre un Moderator.

ZONA VIP

zona vip este accesibila doar utilizatorilor VIP si staffului aceasta sectiune are continut original creat de echipa OF cat si continut premium (de exemplu teme/addons pentru forumuri care in mod normal costa bani sau sisteme /svf din zona gaming etc) pe acesta sectiune NU pot fi invocate drepturile de autor pentru ca e o sectiune speciala cu acces restrictionat -( cum nici pe filelist nu se invoca drepturi de autor de exemplu ) oricine are dreptul de a posta orice numai ca resursa postata va fi verificata de un membru al echipei ,pentru a ne asigura ca acel continut e functional. suportul in zona VIP este mult mai rapid

OnForum.net nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul postat pe acest forum. Mesajele sunt periodic verificate de către staff. Daca găsiţi un post în care se încalcă regulamentul, atunci va rugăm să trimiteţi un PM unui moderator sau să utilizaţi funcţia REPORT.

Sunteţi de acord, prin utilizarea acestui serviciu că nu veţi folosi acest forum pentru a posta orice material care este cu bună ştiinţă fals şi/sau defaimator, inexact, abuziv, vulgar, rasist, de hărţuire, obscen, profan, cu orientare sexuală, ameninţătoare, de invadare a intimităţii unei persoane, sau interzise de lege.

Sancţiunile date de moderatori variază în funcţie de regulile încălcate. Membrii care încalcă aceste reguli pot primi un avertisment prin warn up, sau pedepse mai dure începând cu oprirea dreptului de a mai posta o anumita perioadă, suspendarea contului temporar sau definitiv, sau chiar banarea pe IP şi interzicerea totală a accesului pe acest forum. Sancţiunile sunt hotărâte de moderatorii acestui forum în funcţie de gravitatea faptei şi de antecedentele fiecărui membru.

Administratorii şi moderatorii globali ai acestui forum au dreptul de a şterge, modifica sau închide orice subiect fără să fie nevoiţi să ofere explicatii.

Ne rezervăm dreptul de a modifica regulamentul fără o înştiinţare prealabilă. Aveţi obligaţia de a-l citi periodic pentru a lua la cunoştinţă eventualele modificări.

EN Registration on this forum must be done with care, given that changing demand accounts is not possible. A principle that users should always be followed by the Forum is the common sense and respect for other members of this community.

Rules

Multiple accounts are not allowed.

To avoid double requests or contents please use the search function before adding new request or content.

Do not use words or images offensive / racist / pornographic posts, avatars, signatures, on your profile or anywhere else. Also, do not allow members to use a language devoid of fairness, punctuation, and consistency. Messages that are difficult to understand will be removed and the author of the post / topic that will be sanctioned. (+1 Warn)

Posts off-topic (unrelated to the topic being discussed), the posts elsewhere, the posts 1, topics pointless, double / triple posts (EDIT function is enabled and has no time limit, so use it with confidence) will bring a penalty. (+1 Warn)

The title of a topic must be clear and reflect the content. Also, you must be as explicit as possible to avoid any concerns. It should not be like Help, Help, look here. (+1 Warn)

SPAM (posting words monosyllabic, posting several topics at very short intervals of time having the same opinion as those who have posted before) and BUMP (digging topics inactive older than one month) is strictly prohibited, there is absolutely no exception. (+1 Warn)

Advertising is not tolerated. Posting links to community services or other competing websites will result in account suspension.

All messages sent through function PM (private message) are recorded. If a member complains about a PM received, an administrator will check the logs. Any member found to be advertising other websites or verbally abuse or threaten other members would be suspended.

Do not provide download links for community resources to other users. User who request receives a permanent ban, the one who gives will be banned 1 month ,if he do that again he will be banned permanently

Any offense / insult to staff community (server / forum) regardless of the means of communication where this happens (Messenger / Facebook / Twiter / hi5 / etc.) Lead to a punishment that will be chosen by the member who is offended / insulted.

Any reference to staff members or community name which aim to put in bad light will be punished.

On 7 warning points gathered user receive a permanent ban.

Topics inactive for more than 3/5 days will be automatically closed by a moderator.

VIP ZONE

this section has original content created by the OF team as well as premium content (eg themes / addons for forums that normally cost money or systems / svf for games etc.) in this section you CAN NOT claim copyright because is a special zone with restricted access - (like filelist for example ) anyone has the right to post, any posted resource will be checked by a team member to ensure that the content is functional.

support in the vip area is much more faster

Onforum.net is not responsible for the content posted in this forum. Messages are regularly checked by staff. If you find a post that violate the rules then please send a PM to a moderator or use the REPORT.

You agree that you'll not use this forum to post any material which is knowingly false and / or defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, racist, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening , invasive of a person's privacy, or prohibited by law.

Penalties moderators data varies depending on the rules infringed. Members who violate these rules may receive a warning warn up, or tougher penalties from posting your authority to stop a certain time, temporary or permanent account suspension, or IP ban and a ban on access this forum. The penalties are decided by the moderators of this forum on the seriousness of the offense and the history of each member.

Administrators and moderators of this forum have the global right to remove, edit or close any topic without having to provide explanations.

We reserve the right to change the rules without prior notice. You are required to read regularly to take notice of any changes.

If you do not agree with these terms, please do not register or use the Service. Use of the Service constitutes acceptance of these terms. If you wish to close your account, please contact us.

shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

The advertises that you'll see aren't intrusive they just help us to keep the community alive

Thank you for understanding!